• CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:
  D’una banda, el proveïdor dels productes, ASSOCIACIÓ INSTITUT TREBALL DE PROCESSOS I DEMOCRÀCIA PROFUNDA (des d’ara també l’Institut), amb domicili social a Carrer Blai 17 4t 1r, 08004 BARCELONA, (Barcelona), N.I.F. G66067372, e-mail: info@trabajodeprocesos.net, sent titular de la pàgina web www.trabajodeprocesos.net, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través de la pàgina web ressenyat
  I d’una altra, l’Usuari – Client (en endavant l’Usuari), que cedirà les seves dades personals a l’Institut, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’Institut.
  DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:
  a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
  c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol curs ofertat.
  Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.
  L’Institut posa a disposició d’aquests la direcció de correu electrònic info@trabajodeprocesos.net perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.
  Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l’Institut.
  L’Institut es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els cursos / activitat que van ser adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els cursos / activitats oferts.
  La responsabilitat civil de l’INSTITUT pels cursos / tallers / activitats subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a l’Institut per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels cursos / activitats oferts a la web www.trabajodeprocesos.net.
 2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
  2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre l’Institut i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir de el moment en que es realitzi la compra.
  La relació contractual de compravenda comporta la realització a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un curs / taller / activitat concret, que l’usuari hagi triat.
  2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.trabajodeprocesos.net està activa per a tot Espanya i per a tothom.
  2.3 Acceptació de client: La validació d’un sol·licitud d’un curs / taller a través del web www.trabajodeprocesos.net es realitza per l’acceptació automàtica de les CGC i pagament.
 3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.trabajodeprocesos.net:
  3.1 Publicació de preus: Els preus dels cursos / activitats són els mostrats en cada curs a la nostra web www.trabajodeprocesos.net
  3.2 Informació de cursos/activitats: Els continguts de www.trabajodeprocesos.net estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres alumnes la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a la www.trabajodeprocesos.net es mostren en llengua catalana (català).
  3.3 Dret d’Anul·lació: L’Institut es reserva el dret d’anul·lació de la realització d’un curs / taller / activitat determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat impostos a tots els cursos / activitats de www.trabajodeprocesos.net. Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, l’Institut procedirà a el reintegrament de el cost d’aquest curs / activitat.                                                                                                                                                  3.4 L’ESCOLA ES RESERVA EL DRET DE CANCEL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT SI NO HI HA UN NOMBRE MÍNIM DE PARTICIPANTS INSCRITS ABANS DE LA DATA INDICADA PER A CADA ACTIVITAT. EN CAS DE CANCEL·LACIÓ PER AQUEST MOTIU L’ESCOLA RETORNARÀ L’IMPORT PAGUAT PER LA FORMACIÓ DIA ENTRENAMENT- NO ES FARÀ CÀRREC D’ALTRES DESPESES DE LES PARTICIPANTS DERIVADES DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN L’ACTIVITAT DE FORMACIÓ DE L’ESCOLA.
 4. PROCEDIMENT DE COMPRA:
  L’usuari per poder accedir als cursos / tallers / activitat oferts per l’Institut, haurà d’accedir a la pàgina web i proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.
  Un cop ha llegit tota la informació sobre els cursos / tallers / activitats de l’Institut i ja sap quin és el curs / taller que va a realitzar, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
  1. .triar el curs / taller fent clic, i
  2. Se sol·licitarà les credencials de l’usuari, mitjançant tres formes:
   a. el registre de l’usuari: s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades. Un cop emplenat el formulari de dades personals del seu interès pel curs, aquest rebrà a l’adreça de correu electrònic indicada per vostè, un correu electrònic de confirmació de l’registre.
  3. Un cop registrat, haurà de marcar la casella d’acceptació de les clàusules generals de contractació i la casella d’acceptació de la Política de Privacitat de l’Institut (https://www.trabajodeprocesos.net/es/politica-de-privacidad/) .
  4. Per finalitzar el procés, passarà a la passarel·la de pagament per a realitzar el pagament mitjançant transferència bancària (zona €) o Paypal només fora zona €) i a més el participant ha d’afegir 7% despeses pagament que van a compte seu.
 5. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DELS CURSOS/ACTIVITATS:
  Tots els preus exposats a la botiga www.trabajodeprocesos.net, inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra (apareixerà desglossat en el moment de la compra). Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€).
  L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra, SI LA SOL·LICITA.
  Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres.
 6. FORMES DE PAGAMENT:
  6.1 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: A l’hora de finalitzar la inscripció l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la sol·licitud d’El curs / taller. És fonamental que s’indiqui clarament el nom de l’alumne en l’ordre de transferència. S’haurà de realitzar la transferència en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.
  6.2 PayPal: Un cop finalitzada la inscripció, se li redigirá al web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzat i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra,  i a més el participant ha d’afegir 7% despeses pagament que van a compte seu.
 7. DEVOLUCIONS
  Hi ha dret de devolució de diners abans de l’inici de curs/activitat, sempre que s’informi per escrit enviant un correu a info@trabajodeprocesos.net amb el nom de la inscripció i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:
  1. Si s’avisa20 dies naturals abans de l’inici de curs, se us retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.
  2. Si es cancel·la la inscripció fins a 10 dies naturals abans de l’inici de la formació / activitat es retornarà l’import abonat restant el 50%.
  3. Si es cancel·la la inscripció dins dels 5 dies abans de l’inici de l’activitat no es retorna RES.
  4. Sols es retorna la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a:
   • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació
   • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.
   • Obligacions civils imposades per les autoritats, (deure de caràcter públic, ex. Judici, obligació d’estar en un mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.
   • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.
   • Alguna altra raó que per tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.
   • Un cop iniciat el curs/activitat, no podrà fer-se cap devolució i en cas que no s’assisteixi a algun dels mòduls o dies de formació, no es podrà retornar l’import de l’pagament abonat.
   • Es podrà pactar una baixa de el curs/activitat si es dóna alguna causa de força major com les previstes en el punt 3, en aquest cas no hi haurà l’obligació d’abonar els pagaments que quedin pendents.
   • Les devolucions es realitzen dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la notificació de cancel·lació. No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 10 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació/activitat hagi començat o després d’haver finalitzat.

DRET DE DESISTIMENT:
8.1 Dret de desistiment: L’usuari té dret a l’exercici de el dret de desistiment, i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des del pagament de la inscripció, sense penalització per al seu exercici; s’ha de fer el reintegrament a l’consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu de el curs / taller / activitat dins dels 14 dies següents a l’exercici de el dret de desistiment per part de l’usuari / consumidor.
Per dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir aquest formulari (FORMULARI DE DESISTIMENT, dins el termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a l’pagament de el curs / taller al costat de les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns a través del mail info@trabajodeprocesos.net o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a el pagament de el curs.

Llei aplicable i jurisdicció:
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. L’Institut i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la inscripció dels cursos o tallers objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Institut.

Actualitzat: Maig de 2022